Од проект до реализација

storia
Фамилијата Россетти ја започнува активноста во градежниот сектор во шеесетите години и , благодарение на нивната компетентност и технички ресурси, веднаш станува обележје во полето на јавни закупи. Претпријатието во тек на годините го зголеми своето присуство во полето на јавните работи, здобивајќи се со поголема професионалност и компетентност во различни сектори, почнувајќи од работи под почва, улични работи и јавно градежништво. Претпријатието меѓудругото учествувало на реконструкцијата после земјотресот 1997 во областа Марке и Умбриа акредитирано како специјализирано во областа од страна на компетентните органи.
Меѓудругото во тек на последната деценија го прошири и својот зрак на дејствување давајќи им живот на важните иницијативи за приватни недвижнини со интервенции кои се однесувале на купување на градежни вредносни земјиштаи нивно проектирање, изградба на згради со висок животен комфорт и енергетска заштеда, преку користење на нови материјали и конструктивни развиени системи. Компанијата меѓудругото може да се пофали со важно искуство и компетентност во одделот на реконструкција на недвижнини со обновливи енергии, на живеалишта во историски центри преку користење на рециклирани материјали и предни фасади. Главната промена, прогресивните идеи, модерните технологии и продолжениот развој на продуктивните процеси кои се применуваат во проектите придонесуваат за зголемување на славата и вербата на фирмата која со времето станува Трговско Друштвоод актуелната Россетти ДОО.
presente
Во текот на овие години Россетти ДОО ја прикажува способноста да одржува чекор со развојот кој пазарот го бара во тек на изградба, квалитет, сигурност, организација и иновација.
Не случајно, неговото знај како во технолошка смисла, значителната компетентност и поголемата сигурност во областа градежништво, потврдени и со сертификат УНИ ЕН ИСО 9001/2000, ја ставаат фирмата во една престижна позиција во национален опсег каде се воведува и ефикасноста на политиката која е насочена кон клиентот.
Токму поради оваи неговите безбројни потреби се базираат на зголемување на традиционалните активности на Россетти ДОО: со конструкцијата и одржувањето на индустриски инсталации се придружуваат и дејствата на активности во индустријата како услуги во оделот на изградба на резиденции и јавни работи.

55-60 ГОДИНА80-90 ГОДИНАringraziamenti
... на оние кои ни помогнаа да растеме со текот на времето

renatorenatorenato
РОССЕТТИ ДОО 2016 Сите права се заштитени- Даночен Број 4080013535114