Сертификати на компанијата

РОССЕТТИ ДОО одлучува да го присвои уште од 2004 системот на управување за квалитет кој одговара на описот од нормативата УНИ ЕН СО 9001/2015 со цел да се достигнат следниве цели од генерален карактер:

1. да се даде посебна управувачка структура на фирмата токму во моментот на ширење во кој се предупредува неопходноста да се премине од една централизирана структура во една организација со задолженија и добро дефинирана одговорност;
2. да се рационализираат и оптимизираат различните активности на фирмата, било дали се изведувачки или управувачки, со цел да се снабди производ со најдобар однос квалитет/цена;
3. да му се гарантира на Купувачот дека работата, во технички и економски термини, била достигната и одржана со определен квалитет задржувајќи ја во исто време и контролата во тој поглед;
4. да се гарантира сигурност и посветеност на крајниот производ.

Поставувањето на техниките и методите за квалитет е потреба која се смета неопходна за сите функции на Фирмата, почнувајќи од Административниот Совет кој, поврзан со тоа, ја вовел и потребната документација за потребните цели на фирмата како управувачка фирма.
Интегрираната политика за квалитет / животна средина е достапна на барање на info@rossetticostruzioni.it

СЕРТИФИКАТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ

РОССЕТТИ ДОО има сертификат СОА и во текот на годините го зголемил бројот на категории на изведби. Во последно време претпријатието има сертификат Текносоа за следниве категории:

OG1 KLAS. IV индустриски и градски објекти
OG3 KLAS.III-bis Улици, автопати, мостови, надвозници, железнички линии за транваи, подземни железници.
OG6 KLAS. III аквадукти, гасоводи, цевководи, системи за наводнување и заштита;
OG8 KLAS. III речни работи, заштита , водоводни инсталации и заштити;
OG21 KLAS. III поставување на темел и структура
OG22 KLAS. III инсталации за прочистување и пречистителни станици
РОССЕТТИ ДОО 2016 Сите права се заштитени- Даночен Број 4080013535114